Η καραντίνα
03-07-2020

Αφίχθημεν εις τα μητάτα των Γραικώνε, εδώ και τρεις φαμίλιαι εκ Ζεβερλάνδης, κλάδοι των Γκουστφσον εκ Γιοκαντα και Κιρούνα και μας εμπόδισαν τον πλούν διατεινόμενοι πως υπάρχει καραντίνα από τενέδου έως εκεί που οι Πατινιώται αντλούν ύδωρ. Ευτυχώς με ανεγνώρισεν ο εμίναγας Γκοσποντίνος Φίουχάριν (Theocharis) και όχι μόνον μοι είπεν Μυλορδε Στάνλεη, καλώς να ορίσετε εις την υμετέραν ντάτσαν εις χωρίον Πάου, αλλά περιχαρής μας εχόρευσεν και τα καγγέλια που είναι αρτισύστατος χορός φιλοξενίας και αγάπης. Η ασθένεια ήτο μορφή ινφλουέντζας αλλά εζήτησα και με πετρελαίωσαν και νώ προμπλέμω.