Προσοχή!
03-07-2019

Οι χρήστες του σκευάσματος CIPREX που αντιδρούν καλώς στην χρήση του, ειδοποιούνται να μη χρησιμοποιούν παράλληλα CATRUGAL. Εκ του σπετσιέρη των Ουρανών (SKY)